Danh bạ điện thoại nội bộ Văn phòng UBND tỉnh Bắc Kạn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

 

Máy bàn

Di động

LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG

 

1

Vũ Đức Chính

Chánh Văn phòng

3870058

0915204331

chinhvd@backan.gov.vn

2

Trần Đình Thất

Phó Chánh Văn phòng

3812788

0912360296

thattd@backan.gov.vn

3

Phạm Lê Nguyên

Phó Chánh Văn phòng

3871746

 0964691165

nguyenpl@backan.gov.vn

4 Hoàng Văn Minh Phó Chánh Văn phòng 3810.752 0915122515 minhhv@backan.gov.vn

PHÒNG TỔNG HỢP

 

1

Đồng Thanh Hoàn

Phó Trưởng phòng

3871062

0912074471

hoandt@backan.gov.vn

2 Hà Thị Mai Anh Phó Trưởng phòng   0979509989 anhhtm@backan.gov.vn

PHÒNG GIAO THÔNG - CÔNG NGHIỆP - XÂY DỰNG

 

1

Long Văn Thắng

Trưởng phòng

3871744

0915931866

thanglv@backan.gov.vn

 2

Đoàn Thị Hương

Phó Trưởng phòng

3876673

0915204099

huongdt@backan.gov.vn

PHÒNG VĂN XÃ - NGOẠI VỤ

 

1

Hà Ngọc Việt

Trưởng phòng

3851123

0914582822

viethn.bb@backan.gov.vn

2

Hoàng Thị Minh Huyền

Phó Trưởng phòng

3871736

0986447665

huyenhm@backan.gov.vn

PHÒNG NỘI CHÍNH - PHÁP CHẾ                                                

 

1 Nguyễn Thị Hòa Trưởng phòng 3871743 0974169306 hoant@backan.gov.vn

PHÒNG NÔNG NGHIỆP – TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

1

Lương Văn Hà

Trưởng phòng

3871748

0912533023

halv@backan.gov.vn

PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔ CHỨC - QUẢN TRỊ TÀI VỤ

1

Hoàng Thị Hà

Trưởng phòng

3871738

0852485707 

haht@backan.gov.vn

2

Ngọc Thị Hoài Thương

Phó Trưởng phòng 

3870129

0949419286

thuongnth@backan.gov.vn 

3

Phạm Thị Thu Hoài

Phó Trưởng phòng

3870425

0915494696

hoaipt@backan.gov.vn

BAN TIẾP CÔNG DÂN

 

1 Hoàng Văn Minh Trưởng Ban 3810.752 0915122515 minhhv@backan.gov.vn

2

Nguyễn Thị Gia Luyên

Phó Trưởng Ban

3810388

0982870350

luyenntg@backan.gov.vn

3 Nông Lê Huy Phó Trưởng Ban   0977173999 huynl@backan.gov.vn

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG

1

Vũ Đức Chính

Chánh Văn phòng, 
Giám đốc Trung tâm

3870058

0915204331

chinhvd@backan.gov.vn

TRUNG TÂM CÔNG BÁO - TIN HỌC

 

1

Trần Thị Bích Huệ

Giám đốc

3879997

0766361892

huettb@backan.gov.vn

2 Dương Gia Thái Phó Giám đốc   0919669983 thaidg@backan.gov.vn

NHÀ KHÁCH TỈNH

 

1

Tô Văn Thiển

Giám đốc

3871037

0368387926

thientv@backan.gov.vn