Chi bộ Tổng hợp - Văn xã thực hiện thí điểm mô hình “Chi bộ bốn tốt”
09/05/2023
Triển khai thực hiện Kế hoạch số 104-KH/ĐU ngày 7/4/2023 của Đảng ủy Các cơ quan tỉnh về thực hiện thí điểm mô hình “Chi bộ bốn tốt”, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh quyết định lựa chọn Chi bộ Tổng hợp - Văn xã thực hiện thí điểm “Chi bộ bốn tốt” để tổ chức nhân rộng trong toàn Đảng bộ.

Chi bộ Tổng hợp - Văn xã hiện có 10 Đảng viên, trong đó có 1 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự sinh hoạt. Bí thư Chi bộ là đồng chí Phạm Lê Nguyên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh. Đây là Chi bộ có nhiều thành tích nổi bật trong công tác Đảng, 2 năm liên tục (2021 - 2022) được công nhận là Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.


M
ột cuộc sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ Tổng hợp - Văn xã

Theo Hướng dẫn của Đảng ủy Các cơ quan tỉnh, “Chi bộ bốn tốt” gồm: (1) Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tốt; (2) Đoàn kết, kỷ luật tốt; (3) Chất lượng sinh hoạt tốt; (4) Đảng viên tốt.

Cụ thể:

Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị

Kết quả lãnh đạo thực hiện chương trình, kế hoạch công tác (nghị quyết) năm của cấp ủy, cơ quan, đơn vị về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đảm bảo quốc phòng - an ninh, việc làm, thu nhập cho người lao động, hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế đối với Nhà nước.

Kết quả lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động phát huy tính chủ động, sáng tạo, đổi mới lề lối, tác phong, phương pháp làm việc khoa học, nâng cao hiệu quả công tác, năng suất lao động.

Tập thể cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy nghiêm túc thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương, đề cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; phân công nhiệm vụ cho tổ đảng, cán bộ, đảng viên; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo không bỏ sót, tồn đọng công việc.

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Chất lượng sinh hoạt tốt

Duy trì nền nếp sinh hoạt cấp ủy, chi bộ thường kỳ và chuyên đề đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu. Quan tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, nhất là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tư tưởng, đề cao lý tưởng, mục tiêu cách mạng, ý thức tự phê bình và phê bình, đạo đức công vụ, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên; tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao và thực hiện quy định thi hành Điều lệ Đảng.

Thực hiện tốt Hướng dẫn số 08-HD/ĐU, ngày 23/8/2018 của Đảng ủy Các cơ quan tỉnh về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nâng cao chất lượng kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, nhận diện biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; kịp thời biểu dương, khen thưởng đảng viên tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đảng viên có ý tưởng, sáng kiến đổi mới, dám nghĩ, dám làm, tích cực tham gia đóng góp xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; xử lý nghiêm, kịp thời những cán bộ, đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đoàn kết, kỷ luật tốt

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc chăm lo xây dựng và tăng cường đoàn kết nội bộ; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên, quần chúng, người lao động trong cơ quan, đơn vị; công tâm, dân chủ, khách quan, minh bạch trong chỉ đạo điều hành; cán bộ, đảng viên phối hợp công tác tốt với đồng chí, đồng nghiệp để trau dồi học hỏi kinh nghiệm, kỹ năng công tác, không ngừng tiến bộ.

Thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp uỷ, chi bộ; các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng, về ý chí và hành động; thực hiện tốt chế độ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm trong công tác, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng khối đoàn kết nội bộ và bảo vệ chính trị nội bộ; gương mẫu chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định, sự phân công, điều động của tổ chức; thực hiện nền nếp chế độ sinh hoạt đảng, các nội quy, quy chế, quy định của tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cá nhân không có đơn thư khiếu nại, tố cáo, không vi phạm pháp luật, vi phạm quy chế, quy định bị xử lý kỷ luật.

Đảng viên tốt

Đảng viên thực hiện nghiêm túc quyền hạn, trách nhiệm của người đảng viên, thực hiện nghiêm các quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, không có đảng viên vi phạm đến mức xử lý kỷ luật.

Mỗi đảng viên trong chi bộ gương mẫu, ý thức trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; giữ gìn đoàn kết nội bộ; tin tưởng và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; tích cực tham gia xây dựng Đảng; thường xuyên giữ mối liên hệ nơi cư trú… thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: “Đảng viên tốt thì chi bộ mới tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”.

Việc xây dựng “Chi bộ bốn tốt” được xác định là một trong giải pháp quan trọng tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới theo Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 30/8/2022 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII)./.