Địa chỉ : tổ 1, Phùng Chí Kiên, Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.
Điện thoại: (0209) 3870425
Fax: (0209) 3871751
Email: vpubnd@backan.gov.vn