Cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh

I. Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh:

1. Chánh Văn phòng và 03 Phó Chánh Văn phòng.

2. Chánh Văn phòng và Phó Chánh Văn phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm theo quy định của pháp luật.

II. Các phòng, ban:

1. Phòng Tổng hợp.

2. Phòng Giao thông - Công nghiệp - Xây dựng.

3. Phòng Văn xã - Ngoại vụ.

4. Phòng Nội chính - Pháp chế.

5. Phòng Hành chính tổ chức - Quản trị tài vụ.

6. Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên và môi trường.

7. Ban Tiếp công dân.

8. Trung tâm Phục vụ hành chính công.

III. Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc:

1. Trung tâm Công báo - Tin học.

2. Nhà khách tỉnh.