Quan tâm sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ
06/06/2024
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề là một trong những giải pháp quan trọng nhằm góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nhận thức rõ điều này, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các chi bộ trực thuộc quan tâm nhiệm vụ sinh hoạt chuyên đề trong sinh hoạt Đảng.
Chi bộ Công báo - Nhà khách duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt chuyên đề theo quý

Trong thời gian qua, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhờ đó, nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng được nâng lên. Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề được Đảng bộ và các chi bộ xây dựng từ đầu năm, trong đó, Đảng ủy Văn phòng tổ chức sinh hoạt 1 chuyên đề trong năm, năm 2024 dự kiến thực hiện vào quý III. Các chi bộ phân công đảng viên chuẩn bị nội dung sinh hoạt theo từng quý.

Việc lựa chọn nội dung sinh hoạt chuyên đề đảm bảo theo đúng định hướng. Nội dung sinh hoạt chuyên đề đa dạng, phong phú. Các chi bộ định hướng tập trung vào các nhóm vấn đề phù hợp với nhiệm vụ chính trị của chi bộ và trách nhiệm của đảng viên như: Tập trung thảo luận sâu một hoặc một số vấn đề còn hạn chế đặt ra trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ; các vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ; về nội dung học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ hay công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, đảng viên... 

Việc lựa chọn chuyên đề đúng giúp đảng viên được phân công tham gia chuẩn bị nắm chắc vấn đề và đảng viên thảo luận sôi nổi, có chất lượng tại cuộc họp. Mặt khác, tùy vào tình hình cụ thể, cấp ủy gợi ý cho đảng viên được phân công lựa chọn những vấn đề cụ thể, thiết thực, mang tính thời sự để thảo luận tại buổi sinh hoạt chuyên đề.

Trên cơ sở kế hoạch sinh hoạt chuyên đề hằng năm, đảng viên được phân công chủ động xây dựng nội dung sinh hoạt chuyên đề. Việc trình bày đề cương trong mỗi buổi sinh hoạt chuyên đề giúp đảng viên nâng cao bản lĩnh chính trị, kỹ năng thuyết trình và kiến thức chuyên sâu về xây dựng Đảng. Các buổi sinh hoạt chuyên đề đã phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ của mỗi đảng viên trong thảo luận, góp ý vào đề cương cho đảng viên được phân công. Mỗi đảng viên mạnh dạn nêu nhận thức của bản thân đối với chuyên đề và tác dụng của chuyên đề đối với bản thân, đóng góp ý kiến để hoàn thiện dự thảo chuyên đề, đồng thời đề xuất các biện pháp trong công tác lãnh đạo của chi bộ. Sau sinh hoạt chuyên đề, đảng viên được phân công báo cáo chuyên đề tiếp thu các ý kiến thảo luận của đảng viên và kết luận của chủ trì hội nghị hoàn chỉnh chuyên đề trình cấp ủy duyệt.

Việc tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của tập thể cấp ủy, chi bộ và cá nhân mỗi đảng viên, tạo môi trường sinh hoạt đảng dân chủ, thẳng thắn để mỗi đảng viên tự giác soi mình, thảo luận, trao đổi, không nặng về phê bình, từ đó tạo được sự đồng thuận và quyết tâm của đảng viên trong việc đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề là những hoạt động cần thiết để nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ, là yêu cầu bắt buộc đối với các chi bộ, do vậy, việc duy trì nền nếp sinh hoạt chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ gắn với chuyên môn, hình thức tổ chức thích hợp, thời gian hợp lý sẽ nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và góp phần xây dựng chi bộ vững mạnh.

Để góp phần triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo cấp ủy, các chi bộ đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, nội dung sinh hoạt chi bộ thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề; đưa việc tổ chức sinh hoạt chi bộ ngày càng đi vào nền nếp. Việc tổ chức sinh hoạt chi bộ (thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề) thực hiện nghiêm túc theo Hướng dẫn của Đảng ủy Các cơ quan tỉnh về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trong việc lựa chọn nội dung chuyên đề phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương. Nội dung sinh hoạt chuyên đề đảm bảo thực sự thiết thực, phong phú, phù hợp với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị, phát huy tinh thần dân chủ, trí tuệ, rèn luyện khả năng, kỹ năng của đảng viên trong thực hiện các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên./.