Văn phòng UBND tỉnh chú trọng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
05/06/2024
Từ đầu năm đến nay, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản của Văn phòng UBND tỉnh được thực hiện nghiêm túc theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Dự án cải tạo, sửa chữa trụ sở HĐND - UBND tỉnh được giám sát chặt chẽ
để đảm bảo chất lượng công trình, tiến độ dự án và đảm bảo công tác quản lý tài sản công

Đơn vị chú trọng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ. Trên cơ sở các quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn thi hành của trung ương và UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đã chủ động xây dựng các Quy chế như Quy chế thi đua khen thưởng; Quy chế đánh giá, xếp loại hằng tháng đối với công chức, lao động hợp đồng; Quy chế chi tiêu nội bộ,… góp phần đưa công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đạt kết quả. 100% cán bộ công chức và người lao động được tham gia ý kiến vào xây dựng, sửa đổi, bổ sung vào các quy chế của cơ quan. Thực hiện công khai tài chính tới đội ngũ cán bộ và công chức theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, đơn vị đã thực hiện nghiêm túc việc quản lý, sử dụng kinh phí theo quy định của Nhà nước. Quán triệt đến từng công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị thực hiện tiết kiệm sử dụng điện, nước, sử dụng máy điều hoà nhiệt độ, sử dụng đèn thắp sáng hợp lý, thường xuyên kiểm tra đường ống nước nhằm phát hiện rò rỉ để sửa chữa, tránh gây thất thoát, lãng phí; tiết kiệm chi phí trong việc tiếp khách, tổ chức hội nghị, hội thảo; tích cực sử dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản trong việc xử lý văn bản đi và đến, trao đổi công việc qua thư công vụ nhằm tiết kiệm văn phòng phẩm...

Bên cạnh đó, việc lập dự toán được thực hiện theo đúng thẩm quyền, trình tự, nội dung và thời gian theo quy định của pháp luật, đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ quy định hiện hành. Đối với dự toán chi mua sắm phương tiện, trang thiết bị làm việc, Văn phòng UBND tỉnh hạn chế tối đa về số lượng và quy mô tổ chức hội nghị, hội thảo, tổng kết, tiếp khách, đi công tác trong và ngoài nước và các nhiệm vụ không cần thiết, cấp bách. Việc quyết toán ngân sách đảm bảo tính chính xác, trung thực và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Đơn vị cũng triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mua sắm, sử dụng phương tiện đi lại và thiết bị làm việc của cơ quan. Hạn chế việc mua sắm tài sản và trang thiết bị mới. Việc sử dụng xe đi công tác luôn kết hợp nhiều công việc trong cùng thời gian để vừa tiết kiệm chi phí xăng dầu, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao; cấp xăng dầu xe ô tô phục vụ công tác theo định mức quy định; không sử dụng tài sản, phương tiện, trang thiết bị làm việc của cơ quan vào việc riêng. Đẩy mạnh minh bạch hóa chi tiêu ngân sách nhà nước.

Văn phòng ban hành quy chế làm việc quy định trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quản lý thời gian lao động. Rà soát, sắp xếp lại vị trí việc làm để phát huy khả năng làm việc và trình độ đào tạo của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đảm bảo sử dụng biên chế được giao hiệu quả hơn.

Công tác tổ chức cán bộ, tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức và người lao động được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Đội ngũ công chức, viên chức đảm bảo trình độ năng lực, phẩm chất đạo đức tốt và tận tụy với công việc. Quy trình bổ nhiệm, tuyển dụng, nâng ngạch, nâng lương cho công chức, viên chức được xem xét, thực hiện theo quy định.

Việc quản lý, sử dụng tài sản, phương tiện, trang thiết bị làm việc được thực hiện chặt chẽ. Việc phân bổ sử dụng nguồn tài chính, lao động, cơ sở vật chất của đơn vị phù hợp với yêu cầu công việc để thực hiện nhiệm vụ được giao, qua đó kinh phí được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả./.