Văn phòng UBND tỉnh tham luận tại Hội thảo thực trạng tổ chức hoạt động của Sở Tư pháp
14/10/2023
“Định hướng và các mục tiêu ưu tiên của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn mới và yêu cầu đặt ra đối với công tác tư pháp” là tham luận của Văn phòng UBND tỉnh tại Hội thảo thực trạng tổ chức hoạt động của Sở Tư pháp do Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp tổ chức tại tỉnh Bắc Kạn ngày 13/10.

“Người gác cổng” về pháp luật đáng tin cậy


Đ/c Hoàng Văn Minh - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh trình bày tham luận tại Hội thảo

Theo tham luận của đồng chí Hoàng Văn Minh - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh trình bày tại Hội thảo, là cơ quan tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực của công tác tư pháp, Sở Tư pháp tiếp tục thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ là “người gác cổng” về các vấn đề pháp lý cho hệ thống chính trị địa phương. Thực hiện bài bản, nền nếp, đồng bộ, ngày càng hiệu quả, sát thực tiễn đối với các lĩnh vực truyền thống của ngành Tư pháp. Trong đó, công tác thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) được xác định là khâu quan trọng trong quy trình xây dựng VBQPPL, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ của VBQPPL sau khi ban hành; đồng thời tạo cơ chế, chính sách thuận lợi nhất, thu hút các nhà đầu tư tham gia đầu tư tại tỉnh. Công tác quản lý nhà nước về hành chính tư pháp nhất là lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, lý lịch tư pháp tiếp tục được chú trọng và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Các hoạt động luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, giám định tư pháp, bán đấu giá tài sản phát triển theo hướng xã hội hóa, phù hợp với cơ chế thị trường, hội nhập quốc tế, đáp ứng tốt yêu cầu cải cách tư pháp và nhu cầu ngày càng cao của xã hội. Tham gia góp ý có chất lượng đối với các dự án Luật, Pháp lệnh, Nghị định...; chú trọng thực hiện truyền thông các chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng VBQPPL. Đặc biệt tích cực phối hợp nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn về pháp lý trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng liên quan đến các dự án phát triển kinh tế - xã hội, các vướng mắc pháp lý trong triển khai thực hiện các dự án, đề án của tỉnh.

Tháo gỡ các “điểm nghẽn” về thể chế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Sở Tư pháp đã tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hệ thống hóa VBQPPL kỳ 2019 - 2023 trên địa bàn tỉnh. Tăng cường kiểm tra, rà soát VBQPPL, xử lý, kiến nghị xử lý kịp thời các VBQPPL đã hết hiệu lực, có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó tập trung phối hợp rà soát, đề xuất hoàn thiện thể chế liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh, hỗ trợ khởi nghiệp... nhằm tháo gỡ các “điểm nghẽn” về thể chế phục vụ phát triển kinh tế, tạo lập môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư kinh doanh tại tỉnh.

Trong bối cảnh tình hình vi phạm hành chính (VPHC) trên địa bàn tỉnh diễn ra ngày càng phức tạp, công tác quản lý xử lý VPHC, kiểm soát việc tham mưu xử phạt VPHC được xác định nhiệm vụ quan trọng cần tập trung triển khai thực hiện tốt để tiếp tục khẳng định vị thế của ngành bởi liên quan trực tiếp đến đời sống của Nhân dân, hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp. Sở Tư pháp đã phối hợp với các sở, ban, ngành kịp thời tham mưu tổ chức triển khai có hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý VPHC và các Nghị định xử phạt VPHC trong từng lĩnh vực, trong đó lưu ý các quy định về thẩm quyền, thời hạn xử phạt VPHC tránh phát sinh khiếu nại, tố cáo. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, chú trọng công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm và đề xuất các giải pháp phòng ngừa, hạn chế hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhạy cảm, phức tạp. Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa quy trình, thủ tục đảm bảo phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của xã hội, người dân.

Tham luận cũng chỉ rõ, trước thời cơ, thuận lợi cũng như những khó khăn, thách thức, song với tinh thần trách nhiệm, sáng tạo và cống hiến, ngành Tư pháp đã và đang khẳng định được vị thế, vai trò của mình, xứng đáng là cơ quan “gác cổng” về pháp luật đáng tin cậy, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.