Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Bắc Kạn

1. Ông Vũ Đức Chính, Chánh Văn phòng

Nhiệm vụ được phân công:

- Phụ trách chung, là người lãnh đạo, điều hành mọi hoạt động của Văn phòng và chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Văn phòng.

- Phụ trách các công việc của Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Là người phát ngôn của Văn phòng.

- Trực tiếp chỉ đạo việc chuẩn bị nội dung báo cáo, tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh phục vụ các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh và lịch tiếp xúc cử tri.

- Phụ trách các lĩnh vực nội vụ, cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; thông tin, truyền thông; công thương; xúc tiến đầu tư, các chủ trương đầu tư, xây dựng cơ bản, khoáng sản, giao thông vận tải; công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, các chương trình, dự án; Trung tâm Phục vụ hành chính công; Công tác công báo - tin học; Cổng Thông tin điện tử; Nhà khách tỉnh. Theo dõi các đơn vị: Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Cục Quản lý thị trường tỉnh, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh, Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bắc Kạn, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bắc Kạn.

- Tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Chỉ thị, Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh trong cơ quan Văn phòng. Phụ trách công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, kỷ luật, hành chính, quản trị, cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, dân vận của Văn phòng. Làm chủ tài khoản và quản lý tài chính, tài sản của Văn phòng theo quy định của pháp luật.

- Giữ mối liên hệ công tác với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Sinh hoạt cùng Phòng Hành chính tổ chức - Quản trị tài vụ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

2. Ông Lưu Quốc Trung, Phó Chánh Văn phòng

- Giúp Chánh Văn phòng theo dõi các lĩnh vực: Nông lâm nghiệp; Nông thôn mới; Tài nguyên và môi trường (trừ lĩnh vực khoáng sản); Hợp tác xã, kinh tế tập thể; OCOP; Dự án CSSP; Khoa học công nghệ; Công tác Lao động, thương binh và xã hội, công tác Dân tộc. Theo dõi các đơn vị: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học - Công nghệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể, Hội Nông dân tỉnh, Liên minh Hợp tác xã, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Quỹ Phát triển Đất, Rừng và Bảo vệ môi trường, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng Công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn, Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn.

- Là Phó Chánh Văn phòng Thường trực.

- Sinh hoạt cùng Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên và Môi trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và Chánh Văn phòng giao.

3. Ông Phạm Lê Nguyên, Phó Chánh Văn phòng

Nhiệm vụ được phân công:

- Giúp Chánh Văn phòng theo dõi lĩnh vực: Kế hoạch đầu tư, tài chính, Thuế; Ngân hàng; Thống kê; Hải quan; công tác tổng hợp, giải quyết kiến nghị của cử tri; quản lý nhà nước về doanh nghiệp.Theo dõi các đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội, Cục Thống kê tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Chi cục Hải quan Bắc Kạn.

- Làm nhiệm vụ giúp việc trực tiếp cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Sinh hoạt cùng Phòng Tổng hợp.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và Chánh Văn phòng giao.

4. Ông Hoàng Văn Minh, Phó Chánh Văn phòng

Nhiệm vụ được phân công:

Giúp Chánh Văn phòng theo dõi lĩnh vực: Nội chính (trừ công tác nội vụ, cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính); Tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tôn giáo; lĩnh vực văn hóa - xã hội (trừ công tác thông tin và truyền thông, lao động, thương binh và xã hội, dân tộc); ngoại vụ. Theo dõi các đơn vị: Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh và các cơ quan khối nội chính (trừ Sở Nội vụ); Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Trường Cao đẳng Bắc Kạn, Bảo hiểm Xã hội tỉnh; các tổ chức chính trị - xã hội, Hội, đoàn thể.

- Sinh hoạt cùng Phòng Nội chính - Pháp chế.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và Chánh Văn phòng giao./.