100% văn bản được xử lý trên môi trường mạng
15/03/2024
Là cơ quan tham mưu, giúp việc phục vụ hoạt động của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh, số lượng văn bản tiếp nhận và ban hành lớn. Văn phòng UBND tỉnh đã đẩy mạnh chuyển đổi số, 100% văn bản được xử lý trên môi trường mạng.

Văn phòng UBND tỉnh đã và đang triển khai thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử trên hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice của Tập đoàn VNPT. Từ đầu năm đến nay, việc cấp chứng thư số chuyên dùng cho tổ chức và các cá nhân lãnh đạo có quyền ký ban hành văn bản, cá nhân kế toán đơn vị đạt 100%. Việc sử dụng chứng thư số chuyên dùng trong các giao dịch điện tử đối với các đơn vị liên quan được Văn phòng tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện, trong đó, các phần mềm khai báo bảo hiểm, khai báo thuế, phần mềm quản lý tài sản... của Văn phòng và các đơn vị trực thuộc được ứng dụng có hiệu quả.

Nhiệm vụ xây dựng, phát triển các ứng dụng, dịch vụ nội bộ được chú trọng. Trong đó, cơ sở dữ liệu chuyên ngành gồm Công báo tỉnh, văn bản chỉ đạo, điều hành quan trọng (trừ văn bản mật) của UBND tỉnh được công khai trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh. Hệ thống theo dõi nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao được kết nối tới Văn phòng UBND tỉnh cơ bản đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật.

Trong 3 tháng đầu năm, Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hơn 4.000 văn bản đến, tham mưu ban hành hơn 2.000 văn bản. 100% văn bản (không bao gồm văn bản mật) được xử lý trên môi trường mạng và 100% hồ sơ công việc sử dụng chữ ký số chuyên dùng thông qua phần mềm quản lý văn bản và điều hành VNPT- IOffice; thực hiện đầy đủ các quy trình trên phần mềm, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, tiết kiệm chi phí, tạo được môi trường làm việc hiện đại. Cùng với đó, Văn phòng đã hoàn thành số hóa 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện ký số thành phần hồ sơ đầu vào thủ tục hành chính.

Trong thời gian tới, Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục quán triệt toàn thể cán bộ, công chức, viên chức sử dụng thành thạo các tính năng và hiệu quả của phần mềm Quản lý văn bản và điều hành trong quá trình tham mưu văn bản và gửi nhận văn bản điện tử. Quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chỉ sử dụng hòm thư điện tử công vụ trong trao đổi công việc theo đúng quy định. Từ chối tiếp nhận, xử lý đối với văn bản phát hành từ các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh vi phạm quy định về việc sử dụng thư điện tử công vụ, phần mềm một cửa điện tử trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính liên thông./.