Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số của tỉnh họp phiên thứ nhất năm 2023
07/03/2023
Sáng 7/3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số của tỉnh chủ trì phiên họp lần thứ nhất năm 2023. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Sáng 7/3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số của tỉnh chủ trì phiên họp lần thứ nhất năm 2023. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Các đại biểu tham dự Phiên họp

Tại Phiên họp, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Lô Quang Tuyến đã báo cáo tóm tắt một số kết quả triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số năm 2022; dự thảo kế hoạch chuyển đổi số trong năm 2023 và giai đoạn 2022 - 2025. Dự thảo kế hoạch nêu rõ mục tiêu của chuyển đổi số trong năm 2023 là xây dựng, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số tỉnh Bắc Kạn một cách tổng thể, toàn diện, có mô hình hoạt động được thiết kế, vận hành dựa trên dữ liệu và công nghệ số để đưa hoạt động của các cấp chính quyền lên môi trường số, đảm bảo an toàn thông tin. Trong đó, tập trung vào thực hiện một số chỉ tiêu quan trọng nhằm thực hiện năm dữ liệu số quốc gia 2023.

Kế hoạch cũng xác định rõ từng mục tiêu để thực hiện chuyển đổi số trên cả 3 trụ cột chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, cụ thể: 100% thủ tục hành chính có đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh; 50% số dịch vụ công trực tuyến toàn trình của tỉnh được tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia; 100% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, huyện, xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ bí mật nhà nước); tỷ lệ số hóa, kết quả giải quyết thủ tục hành chính phát sinh tại Bộ phận một cửa các cấp (sau khi hoàn thành hợp nhất Cổng Thông tin giải quyết TTHC của tỉnh) đạt 100%; tạo lập một số cơ sở dữ liệu chuyên ngành trọng tâm của tỉnh...

Đại biểu đóng góp ý kiến cho các dự thảo Kế hoạch

Tại Phiên họp, các đại biểu đã thảo luận, phân tích rõ hơn về những kết quả, khó khăn, thách thức trong chuyển đổi số và đề xuất phương hướng, giải pháp hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 và giai đoạn 2022 - 2025, trong đó tập trung vào những nội dung như: Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số; danh mục nhiệm vụ cấp thiết; cân đối nguồn lực; xây dựng cơ sở dữ liệu ngành...

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số của tỉnh phát biểu tại Phiên họp

Kết luận Phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác chuyển đổi số của tỉnh năm 2022, đồng thời chỉ ra những hạn chế, nút thắt cần tháo gỡ để triển khai thực hiện các kế hoạch về chuyển đổi số trong thời gian tới, trước mắt là trong năm 2023 và cả giai đoạn 2022 - 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông rà soát tổng thể các mục tiêu trên cơ sở góp ý của thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số để hoàn thiện Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023, giai đoạn 2022 - 2025, đặc biệt lưu ý bám sát các nhiệm vụ của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và các bộ, ngành. Trong tháng 4, các sở, ngành, địa phương hoàn thành bổ sung những nhiệm vụ, danh mục cụ thể; xây dựng kế hoạch về cơ sở dữ liệu. Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác chuyển đổi số tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình để tạo sự chuyển biến mới, có tính đột phá về công tác chuyển đổi số của năm 2023 và những năm tiếp theo./.