Cải cách hành chính để nâng cao hoạt động công vụ
09/01/2024
Với chức năng, nhiệm vụ là cơ quan tham mưu giúp việc, phục vụ hoạt động của UBND và lãnh đạo UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đã triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính (CCHC), góp phần nâng cao hoạt động công vụ của đơn vị.
Công chức Văn phòng UBND tỉnh hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Những năm qua, Văn phòng UBND tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả tất cả các lĩnh vực CCHC và đạt được kết quả đáng ghi nhận. Năm 2021, Văn phòng UBND tỉnh xuất sắc dẫn đầu các sở, ngành về Chỉ số CCHC. Năm 2022, Văn phòng tiếp tục đạt xuất sắc và xếp hạng thứ hai về Chỉ số CCHC các sở, ngành của tỉnh. Năm 2023, Văn phòng đã tập trung triển khai các nhiệm vụ CCHC một cách toàn diện để nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy cơ quan.

Năm 2024, Văn phòng UBND tỉnh xác định tiếp tục thực hiện có hiệu quả, đồng bộ các lĩnh vực CCHC, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức và xây dựng chính quyền điện tử nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; qua đó nâng cao Chỉ số CCHC của đơn vị, chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Về cải cách thể chế, lãnh đạo Văn phòng chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực của Văn phòng, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan liên quan chủ trì; đồng thời thực hiện nghiêm túc công tác thi hành pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật...

Đối với nhiệm vụ trọng tâm là cải cách TTHC, Văn phòng UBND tỉnh thực hiện kiểm soát TTHC, rà soát đánh giá TTHC thực hiện theo quy định. Việc công bố công khai TTHC, hồ sơ TTHC thực hiện khi có hồ sơ phát sinh. Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và giải quyết hồ sơ TTHC... tiếp tục được thực hiện thường xuyên.

Trong cải cách tổ chức bộ máy, Văn phòng tiếp tục thực hiện sắp xếp, kiện toàn và thực hiện các quy định về quản lý biên chế, đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách chế độ công vụ.

Cùng với đó, đơn vị tập trung thực hiện các nhiệm vụ về cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số nhằm hoàn thiện thể chế phục vụ xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số ở địa phương.

Để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, Văn phòng tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện CCHC, coi công tác CCHC thực sự là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và là khâu đột phá của đơn vị.

Cùng với đó là nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức đối với công tác CCHC, đặc biệt là nâng cao trách nhiệm, vai trò trực tiếp chỉ đạo của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ.

Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, gắn công tác CCHC với thi đua khen thưởng để nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và đội ngũ công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Khuyến khích tổ chức, công dân tham gia vào tiến trình CCHC và giám sát chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức…/.