Chuyển đổi số giúp nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp tại Văn phòng UBND tỉnh
16/01/2024
Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh luôn tích cực thực hiện chuyển đổi số; cùng với các sở, ban, ngành của tỉnh hướng tới xây dựng Chính quyền điện tử trên địa bàn.
Ký kết Chương trình phối hợp về tuyên truyền, hỗ trợ tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến
trong thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Xác định công tác chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng, mang lại những giá trị, lợi ích trong thực hiện nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp của đơn vị, tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức cơ quan Văn phòng UBND tỉnh Bắc Kạn, nhất là người đứng đầu đã chủ động, tích cực vào cuộc chỉ đạo triển khai thực hiện chuyển đổi số; trực tiếp chủ trì, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trong cơ quan, xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai kế hoạch chuyển đổi số gắn với chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ hằng năm.

Để đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan, Văn phòng UBND tỉnh đã quán triệt, tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương, của tỉnh và của Văn phòng về công tác chuyển đổi số. Văn phòng cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc về chuyển đổi số để kịp thời chỉ đạo công tác chuyển đổi số trong đơn vị. Nhận thức của đội ngũ lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số được nâng lên, từ đó nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, phòng, ban trong việc tiên phong đi đầu trong chuyển đổi số.

Những năm qua, mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị luôn tiên phong, gương mẫu sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt để thanh toán hàng hóa, dịch vụ; nộp hồ sơ trực tuyến khi giải quyết các thủ tục hành chính của cá nhân, gia đình đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người nhà, người thân cùng hưởng ứng, tham gia. Trong năm qua, cán bộ công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng hoàn thành sớm việc cài đặt, sử dụng ứng dụng VneiD (mức độ 2) và đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Hàng năm, Văn phòng UBND tỉnh đều chú trọng, quan tâm đầu tư, dần hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin nhằm duy trì hoạt động hiệu quả các hệ thống phần mềm ứng dụng. Hiện 100% công chức, viên chức đều sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, đảm bảo quy trình tiếp nhận, xử lý, thẩm định, trình ký và ban hành văn bản trên hệ thống VNPT- iOffice. Tính đến hết ngày 31/12/2023, Văn phòng đã tiếp nhận và xử lý kịp thời hơn 41.200 văn bản đến; ban hành hơn 17.000 văn bản đi, trong đó 100% văn bản phát hành có ký số; hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng đã cơ bản đáp ứng tốt việc tra cứu thông tin, chuyển - nhận văn bản của tỉnh với Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương trên trục liên thông quốc gia.

Năm 2023, Văn phòng tiếp tục tổ chức vận hành hệ thống thiết bị họp trực tuyến. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông phục vụ 85 cuộc họp trực tuyến của tỉnh trên Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến từ cấp tỉnh đến 108/108 xã, phường, thị trấn, góp phần làm giảm chi phí, nâng cao hiệu quả xử lý các công việc, nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước và công tác lãnh chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh. Bên cạnh đó, Văn phòng thường xuyên phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, khắc phục, xử lý khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quản lý, vận hành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh.

Để đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực trong công tác chuyển đổi số, trong năm 2023, Văn phòng đã bố trí cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức đảm bảo an toàn an ninh thông tin, tập huấn nâng cao kiến thức chuyển đổi số cho cán bộ chuyên môn... Bên cạnh việc phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh gửi nhận văn bản điện tử, xử lý hồ sơ trên môi trường mạng, Văn phòng UBND tỉnh cũng tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh chuyển đổi số trong nội bộ cơ quan nhà nước.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho Thường trực UBND tỉnh, phát huy vai trò là một trong những đơn vị tiên phong đi đầu trong công tác chuyển đổi số của tỉnh, trong thời gian tới, Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục bám sát chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đề ra giải pháp, lộ trình thực hiện, gắn trách nhiệm của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Văn phòng trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, đưa chuyển đổi số là thành phần quan trọng trong công tác tham mưu, phục vụ sự chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Đẩy mạnh sử dụng và lưu trữ văn bản số, từng bước xây dựng môi trường làm việc hiện đại, tiết kiệm thời gian và chi phí. Tập trung nguồn nhân lực, triển khai áp dụng công nghệ số, dữ liệu số vào điều kiện thực tiễn, góp phần đổi mới căn bản hoạt động quản lý, điều hành của Văn phòng UBND tỉnh, từng bước hình thành và phát triển môi trường số an toàn, tiện ích, phục vụ tối đa theo yêu cầu lĩnh vực quản lý nhà nước, góp phần xây dựng hiệu quả Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh./.