Hội thảo về công tác chuyển đổi số
12/04/2023
Chiều 12/4, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo về công tác chuyển đổi số. Các đồng chí Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội thảo.

Chiều 12/4, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo về công tác chuyển đổi số. Các đồng chí Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội thảo.

Toàn cảnh Hội thảo

Tại Hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng đã trình bày tóm tắt dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 và danh mục chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025; dự thảo Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn năm 2023 và danh mục chuyển đổi số năm 2023. Theo đó, mục tiêu trọng tâm chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025 là nâng cao chất lượng dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp; xây dựng nền tảng dữ liệu và công nghệ số; tập trung ưu tiên chuyển đổi số cho các ngành: Y tế, Giáo dục, Giao thông, Văn hóa, Tài nguyên và Môi trường để góp phần thúc đẩy hoạt động kinh tế số, xã hội số; phấn đấu đến năm 2025, Bắc Kạn nằm trong nhóm trung bình kết quả xếp hạng chỉ số chuyển đổi các tỉnh, thành phố của cả nước.

Trên cơ sở hiện trạng chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn và các văn bản chỉ đạo định hướng, quy định của trung ương và căn cứ vào điều kiện thực tế cũng như nhu cầu chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị, địa phương, Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 và đề xuất danh mục nhiệm vụ, dự án chuyển đổi số ưu tiên cần triển khai thực hiện giai đoạn 2022 - 2025, đặc biệt là danh mục nhiệm vụ năm 2023. Qua quá trình phối hợp rà soát, lựa chọn, Sở Thông tin và Truyền thông đã trình UBND tỉnh dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 gồm tổng số 60 nhiệm vụ, dự án (rút gọn hơn 100 nhiệm vụ, dự án được các đơn vị đề xuất), với dự kiến kinh phí thực hiện là 247,837 tỷ đồng. Danh mục nhiệm vụ chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025 được chia theo 4 nhóm nhiệm vụ ưu tiên: (1) Nhiệm vụ phát triển hạ tầng dùng chung; (2) Nhiệm vụ phục vụ cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước; (3) Nhiệm vụ phục vụ người dân, doanh nghiệp; (4) Nhiệm vụ về chuyển đổi số nhận thức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Theo dự thảo Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn năm 2023, tổng số nhiệm vụ, dự án ưu tiên chuyển đổi số năm 2023 là 42 nhiệm vụ với tổng kinh phí dự kiến là 66.864,4 triệu đồng. Trong đó, nhiệm vụ chuyển tiếp của năm 2022 và nhiệm vụ triển khai thường xuyên là 25 nhiệm vụ với tổng kinh phí 29.433,4 triệu đồng; nhiệm vụ mới là 17 nhiệm vụ với tổng kinh phí 37.431 triệu đồng.

Danh mục nhiệm vụ, dự án ưu tiên chuyển đổi số năm 2023 được chia thành các nhóm nhiệm vụ chính: (1) Phát triển hạ tầng dùng chung gồm 13 nhiệm vụ với tổng số kinh phí là 17.968 triệu đồng; (2) Nhóm nhiệm vụ phục vụ cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước gồm 20 nhiệm vụ với tổng kinh phí 38.086 triệu đồng; (3) Phục vụ người dân, doanh nghiệp gồm 6 nhiệm vụ với kinh phí 10.060 triệu đồng; (4) Nhiệm vụ về chuyển đổi nhận thức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gồm 3 nhiệm vụ với tổng số kinh phí 750 triệu đồng để thực hiện.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hoàng Văn Thiên đóng góp ý kiến tại Hội thảo

Tại Hội thảo, các sở, ngành đã báo cáo về tình hình thực hiện chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị; báo cáo về sự cần thiết thực hiện các dự án, nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023 của các đơn vị; cho ý kiến về thứ tự ưu tiên trong thực hiện các nhiệm vụ, dự án chuyển đổi số năm 2023…

Qua các ý kiến thảo luận, đồng chí Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành rà soát lại các phần mềm đang sử dụng (kể cả thuê và phần mềm dùng thử) trên địa bàn toàn tỉnh, trên cơ sở đó, nội dung nào cần tích hợp sẽ triển khai thực hiện, đảm bảo đồng bộ, liên thông; chủ động sử dụng các nguồn lực kỹ thuật sẵn có để số hóa toàn bộ thông tin. Chuyển đổi nhận thức gắn với trách nhiệm của từng ngành trong triển khai thực hiện chuyển đổi số; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, gắn thực hiện chuyển đổi số với tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức; thực hiện tốt công tác định hướng tuyên truyền về chuyển đổi số. Cân nhắc trong việc đầu tư về máy chủ, phần mềm sử dụng. Xem xét lĩnh vực ưu tiên, thứ tự ưu tiên trong thực hiện các dự án, nhiệm vụ chuyển đổi số. UBND tỉnh giao cơ quan định hướng, dẫn dắt thực hiện phải đảm bảo năng lực, đảm bảo an toàn, an ninh mạng trong thực hiện chuyển đổi số…/.