Phân công thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số, công nghệ thông tin tại Văn phòng UBND tỉnh
21/11/2023
Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động chuyển đổi số, Văn phòng UBND tỉnh phân công công chức, viên chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến chuyển đổi số, công nghệ thông tin tại Văn phòng UBND tỉnh.


Kỹ thuật CNTT triển khai ứng dụng phần mềm đối với công chức Văn phòng trong thực hiện nhiệm vụ 

Theo đó, bà Tăng Thị Hồng Nhung, chuyên viên Phòng Văn xã - Ngoại vụ, Văn phòng UBND tỉnh: Thực hiện nhiệm vụ tham mưu văn bản chỉ đạo, báo cáo kết quả triển khai thực hiện các hoạt động chuyển đổi số, công nghệ thông tin tại Văn phòng UBND tỉnh; phụ trách thông tin, điều phối chung, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác khi được Chánh Văn phòng UBND tỉnh phân công.

Bà Lý Thị Hiếu, Viên chức Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh: Thực hiện nhiệm vụ đầu mối tiếp nhận thông tin các cuộc họp trực tuyến, hội nghị trực tuyến từ các phòng, ban thuộc Văn phòng; trực tiếp phối hợp với bà Siu Ngọc Vân cùng các đơn vị liên quan đảm bảo đường truyền, kết nối đường truyền phục vụ các cuộc họp, hội nghị từ điểm cầu Trung ương đến điểm cầu tỉnh và từ điểm cầu tỉnh đến điểm cầu huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn; quản trị kỹ thuật Trang TTĐT của Văn phòng UBND tỉnh; Cổng TTĐT của tỉnh và các chuyên trang, chuyên mục trên Cổng TTĐT của tỉnh. Ngoài ra thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác khi được Chánh Văn phòng UBND tỉnh phân công.

Bà Siu Ngọc Vân, Viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh: Phối hợp với bà Lý Thị Hiếu các nhiệm vụ họp trực tuyến, quản trị kỹ thuật Trang TTĐT của Văn phòng UBND tỉnh; Cổng TTĐT của tỉnh; phụ trách quản trị, vận hành mạng tin học của Văn phòng; phụ trách quản trị, duy trì hoạt động ổn định an toàn thông tin các hệ thống thông tin điện tử; hệ thống các phần mềm ứng dụng và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chánh Văn phòng UBND tỉnh phân công.

Ông Hoàng Trần Nam, Viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh: Phụ trách kỹ thuật máy trạm của Văn phòng; thực hiện công tác đảm bảo an toàn thông tin của Văn phòng UBND tỉnh theo quy định; phối hợp với Phòng Hành chính tổ chức - Quản trị tài vụ thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước đối với văn bản điện tử, dữ liệu điện tử; tham mưu về mặt kỹ thuật đối với lĩnh vực công nghệ thông tin của Văn phòng; tư vấn, phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan của Văn phòng triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023 và các năm tiếp theo, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công./.