Tập trung triển khai các nhiệm vụ nâng cao chỉ số chuyển đổi số năm 2023
08/09/2023
Ngày 7/9, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Kế hoạch số 563/KH-UBND về nâng cao chỉ số chuyển đổi số (DTI) tỉnh Bắc Kạn năm 2023.

Tại Kế hoạch, Chánh Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu các phòng, ban, đơn vị thông qua các cuộc họp giao ban, sinh hoạt chi bộ và các ứng dụng công nghệ thông tin triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức các văn bản của tỉnh của Trung ương về chuyển đổi số; tham mưu, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số tại đơn vị; tích cực tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến, sử dụng các phần mềm dùng chung của tỉnh, cài đặt VneID và tham gia thanh toán không dùng tiền mặt để thúc đẩy và nâng cao điểm chỉ số thành phần trong hoạt động xã hội số.

Cùng với đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh. Tham mưu đẩy nhanh tiến độ triển khai Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin, Trung tâm điều hành thông minh, Hệ thống thông tin báo cáo, Hệ thống tiếp nhận và phân tích ý kiến người dân tỉnh Bắc Kạn. Bám sát Quyết định số 922/QĐ-BTTTT ngày 20/5/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Đề án “Xác định bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của Quốc gia” để chủ động chuẩn bị các tài liệu kiểm chứng phù hợp cho các tiêu chí, tiêu chí thành phần được giao chủ trì để phục vụ việc chấm điểm chỉ số DTI năm 2023. Tiếp tục duy trì, tham mưu triển khai kênh số khác (ngoài Cổng Thông tin điện tử và Cổng Dịch vụ công) để cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến.

Trung tâm Công báo - Tin học chủ trì, phối hợp với Phòng Văn xã - Ngoại vụ cập nhật số liệu, tài liệu, báo cáo định kỳ hằng tháng mức độ triển khai các chỉ số được giao cho đơn vị trên phần mềm sau khi được Sở Thông tin và Truyền thông cấp tài khoản và có hướng dẫn thực hiện.

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, các phòng, ban, đơn vị chủ động nghiên cứu, quán triệt triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, hiệu quả nhằm duy trì thực hiện các nhiệm vụ thuộc các chỉ số đã đạt yêu cầu trong năm 2022, đồng thời tiếp tục phấn đấu đưa các chỉ số này đạt mức điểm tối đa trong năm 2023./.