Văn phòng UBND tỉnh thực hiện tốt công tác cải cách hành chính
14/09/2023
Ngày 14/9/2023, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh do Giám đốc Sở Tài chính Hoàng Thị Hằng làm Trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện công tác CCHC tại Văn phòng UBND tỉnh. Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra có ông Vũ Đức Chính - Chánh Văn phòng UBND tỉnh và lãnh đạo, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ CCHC các phòng, đơn vị trực thuộc.


Giám đốc Sở Tài chính Hoàng Thị Hằng phát biểu tại buổi kiểm tra

Năm 2023, công tác CCHC của Văn phòng đã được thực hiện khá đồng bộ; việc triển khai xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch CCHC của tỉnh đảm bảo hiệu quả, đúng thời hạn quy định. Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh đã chỉ đạo sâu sát, quyết liệt từ khâu xây dựng kế hoạch đến tổ chức thực hiện tại các phòng, ban, đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đơn vị. Tổ chức bộ máy của Văn phòng được rà soát, sắp xếp tinh gọn, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức được quan tâm bồi dưỡng thường xuyên. Cơ chế tự chủ về tài chính được thực hiện theo quy định. Việc ứng dụng công nghệ thông tin ngày càng đồng bộ, hiệu quả; hệ thống ISO trong cơ quan, đơn vị được duy trì hoạt động. 

Tại buổi làm việc, Đoàn đã kiểm tra thực tế việc chỉ đạo, điều hành CCHC và kết quả thực hiện CCHC trên các lĩnh vực: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

Qua kiểm tra, Đoàn đánh giá đơn vị đã ban hành các kế hoạch CCHC theo quy định; thực hiện tuyên truyền công tác CCHC trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử Văn phòng, công khai TTHC thuộc thẩm quyền trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh. Các văn bản quy phạm pháp luật do đơn vị tham mưu ban hành phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, đáp ứng với nhu cầu thực tiễn đề ra; kinh phí cho công tác soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật được bố trí hằng năm. Thường xuyên thực hiện theo dõi thi hành pháp luật trong hoạt động quản lý điều hành của đơn vị. Ban hành đầy đủ, kịp thời các kế hoạch triển khai rà soát, đánh giá TTHC. Việc thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ, đúng quy định. Việc ứng dụng các phần mềm dùng chung đạt hiệu quả; tính đến thời điểm kiểm tra, trên 11.300 văn bản đi đều được ký số theo quy định…

Bên cạnh những kết quả trên, Đoàn kiểm tra kiến nghị Văn phòng UBND tỉnh cần khắc phục một số nội dung như: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt 2 sáng kiến đã được công nhận và áp dụng; thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật do đơn vị tham mưu ban hành để kịp thời công bố các văn bản hết hiệu lực và ngưng hiệu lực theo quy định.

Tiếp thu ý kiến đóng góp của thành viên Đoàn kiểm tra, ông Vũ Đức Chính, Chánh Văn phòng UBND tỉnh khẳng định, trong thời gian tới, lãnh đạo Văn phòng sẽ tập trung chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế, triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của cấp trên và văn bản chỉ đạo của đơn vị về CCHC; tiếp tục chỉ đạo công chức, viên chức, người lao động đơn vị thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính./.