Phương án ứng phó sự cố, đảm bảo an toàn thông tin đối với Hệ thống thông tin Văn phòng UBND tỉnh
21/11/2023
Để bảo đảm an toàn thông tin, khả năng thích ứng một cách chủ động, linh hoạt và giảm thiểu các nguy cơ, đe dọa mất an toàn thông tin trên mạng, Văn phòng UBND tỉnh đã phê duyệt Phương án ứng phó sự cố, đảm bảo an toàn thông tin đối với hệ thống thông tin Văn phòng UBND tỉnh.


Kỹ thuật thực hiện kiểm tra thiết bị công nghệ thông tin tại Văn phong

Phương án đối phó, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng đưa ra các tiêu chí để có thể nhanh chóng xác định được tính chất, mức độ nghiêm trọng của sự cố khi xảy ra; xác định cụ thể các nguồn lực, giải pháp tổ chức thực hiện các nội dung của Phương án, bảo đảm khả thi, hiệu quả.

Khi chưa có sự cố xảy ra, cần tăng cường công tác tuyên truyền thông qua các cuộc họp giao ban, sinh hoạt chi bộ đến công chức, viên chức và người lao động nâng cao ý thức trách nhiệm về đảm bảo an toàn thông tin; tuyên truyền các văn bản, quy định hiện hành của Trung ương, của tỉnh, quy định của đơn vị về an toàn, an ninh thông tin và các tài liệu hướng dẫn chuyên môn về an toàn thông tin mạng. Triển khai phòng ngừa sự cố, giám sát phát hiện sớm sự cố; các điều kiện sẵn sàng đối phó, ứng cứu, khắc phục sự cố.

Khi có sự cố xảy ra, khẩn trương tiếp nhận, phân tích, ứng cứu ban đầu và thông báo sự cố, cùng với đó triển khai ứng cứu, ngăn chặn và xử lý sự cố./.