Chú trọng tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính
20/06/2024
Từ đầu năm đến nay, thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, Văn phòng UBND tỉnh đã quan tâm chú trọng việc tiếp nhận, đôn đốc các cơ quan, đơn vị xử lý phản ánh kiến nghị về thủ tục hành chính, qua đó tăng cường trách nhiệm giải trình, kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc, bất cập cho người dân, doanh nghiệp.

Văn phòng UBND tỉnh đăng tải đầy đủ thông tin, địa chỉ, số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị để hỗ trợ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có vướng mắc trong thực hiện thủ tục hành chính và quy định về thủ tục hành chính trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và Cổng Dịch vụ công của tỉnh; đồng thời cử 1 công chức đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính để trực số điện thoại đường dây nóng và kịp thời tiếp nhận các thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, nhằm đẩy mạnh phát triển công dân số, tỉnh Bắc Kạn đã xây dựng ứng dụng công dân số trên nền tảng di động “Smart Bac Kan’’ và Hệ thống tiếp nhận và phân tích ý kiến người dân (hệ thống thử nghiệm), cho phép người dân phản ánh, kiến nghị về quy định thủ tục hành chính và việc thực hiện thủ tục hành chính; trong đó, mỗi người dân sẽ giao tiếp với chính quyền thông qua điện thoại thông minh smartphone, thực hiện hóa mục tiêu tương tác thân thiện hơn, đưa thông tin nhanh hơn, rộng hơn, kịp thời hơn, chính xác tới người dân, doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số. Theo thống kê của Văn phòng UBND tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2024, UBND tỉnh tiếp nhận 27 phản ánh, kiến nghị trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, trong đó 7 phản ánh, kiến nghị hợp lệ, đúng quy định đã được chuyển cho cơ quan, đơn vị liên quan để xử lý và công khai; 17 phản ánh, kiến nghị không hợp lệ được chuyển trả cho người dân; 3 phản ánh, kiến nghị không thuộc thẩm quyền xử lý đã chuyển cho bộ, ngành liên quan để xử lý.

Cùng với đó, Văn phòng UBND tỉnh đã thực hiện công khai, minh bạch, đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin về thủ tục hành chính và quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính để người dân, doanh nghiệp tiếp cận, theo dõi, giám sát, đánh giá trong quá trình tổ chức thực hiện thủ tục hành chính. Đôn đốc các sở, ngành tiếp tục rà soát trình công bố danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; rà soát cập nhật, công khai đầy đủ các bộ phận cấu thành của thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo đúng quy định. 

Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên theo dõi kết quả trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia về đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công dựa trên dữ liệu theo thời gian thực theo quy định tại Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, công bố, công khai các cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, đơn vị để xảy ra chậm trễ, gây phiên hà, nhất là làm phát sinh thêm thủ tục, hồ sơ, giấy tờ, yêu cầu điều kiện không đúng quy định trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Trong thời gian tới, Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò cơ quan thường trực trong tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, xây dựng phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính, cắt giảm những loại giấy tờ không cần thiết, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; gắn công tác số hoá hồ sơ thủ tục hành chính với việc tái sử dụng các thành phần hồ sơ đã được số hoá khi giải quyết các giao dịch hành chính từ lần thứ hai trở đi, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính. Phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính để cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến. Giải quyết kịp thời những kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về thủ tục hành chính./.