Danh bạ điện thoại nội bộ Văn phòng UBND tỉnh Bắc Kạn
10/06/2024

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

Máy bàn

Di động

LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG

 

1

Vũ Đức Chính

Chánh Văn phòng

02093870058

0915204331

chinhvd@backan.gov.vn

2

Lưu Quốc Trung

Phó Chánh Văn phòng

02093812788

0904050839

trunglq@backan.gov.vn

3

Phạm Lê Nguyên

Phó Chánh Văn phòng

02093871746

 0964691165

nguyenpl@backan.gov.vn

4

Hoàng Văn Minh

Phó Chánh Văn phòng

02093810752

0915122515

minhhv@backan.gov.vn

PHÒNG TỔNG HỢP

 

1

Hà Thị Mai Anh

Trưởng phòng

0209 3811558

0979509989

anhhtm@backan.gov.vn

2

Nông Văn Huân

Phó Trưởng phòng

 

0986008274

huannv@backan.gov.vn

PHÒNG GIAO THÔNG - CÔNG NGHIỆP - XÂY DỰNG

 

1

Đoàn Thị Hương

Phó Trưởng phòng

02093876673

0915204099

huongdt@backan.gov.vn

PHÒNG VĂN XÃ - NGOẠI VỤ

 

1

Hà Ngọc Việt

Trưởng phòng

02093851123

0914582822

viethn.bb@backan.gov.vn

2

Hoàng Thị Minh Huyền

Phó Trưởng phòng

02093871736

0986447665

huyenhm@backan.gov.vn

PHÒNG NỘI CHÍNH - PHÁP CHẾ                                                

 

1

Nguyễn Thị Hòa

Trưởng phòng

02093871743

0974169306

hoant@backan.gov.vn

2

Lã Thị Tú Lệ

Phó Trưởng phòng

02093879342

0949416262

leltt@backan.gov.vn

PHÒNG NÔNG NGHIỆP – TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

1

Lương Văn Hà

Trưởng phòng

02093871748

0912533023

halv@backan.gov.vn

2

Nông Trung Kiên

Phó Trưởng phòng

02093871748

097 8131516

kiennt.tn@backan.gov.vn

PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔ CHỨC - QUẢN TRỊ TÀI VỤ

1

Hoàng Thị Hà

Trưởng phòng

02093871738

0852485707 

haht@backan.gov.vn

2

Ngọc Thị Hoài Thương

Phó Trưởng phòng 

02093870129

0949419286

thuongnth@backan.gov.vn 

3

Phạm Thị Thu Hoài

Phó Trưởng phòng

02093870425

0915494696

hoaipt@backan.gov.vn

BAN TIẾP CÔNG DÂN

 

1

Hoàng Văn Minh

Trưởng ban

02093810752

0915122515

minhhv@backan.gov.vn

2

Nguyễn Thị Gia Luyên

Phó Trưởng ban

02093810388

0982870350

luyenntg@backan.gov.vn

3

Nông Lê Huy

Phó Trưởng ban

 

0977173999

huynl@backan.gov.vn

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG

1

Vũ Đức Chính

Chánh Văn phòng, 
Giám đốc Trung tâm

02093870058

0915204331

chinhvd@backan.gov.vn

TRUNG TÂM CÔNG BÁO - TIN HỌC

 

1

Trần Thị Bích Huệ

Giám đốc

02093879997

0766361892

huettb@backan.gov.vn

2

Dương Gia Thái

Phó Giám đốc

 

0919669983

thaidg@backan.gov.vn

NHÀ KHÁCH TỈNH

 

1

Tô Văn Thiển

Giám đốc

02093871037

0368387926

thientv@backan.gov.vn