Bắc Kạn biểu dương 59 người có uy tín tiêu biểu
22/08/2023
Sáng 22/8, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị biểu dương người có uy tín, trưởng thôn và điển hình tiên tiến, tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, năm 2023. Đồng chí Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 1.284 người có uy tín theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 6/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ “Về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số”; 363 người có uy tín theo Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 1/2/2008 của Thủ tướng Chính phủ về “Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Toàn tỉnh có 1.291 trưởng thôn, trong đó có 507 trưởng thôn là người có uy tín. Đội ngũ trí thức của tỉnh có hơn 12.975 người, trong đó người đồng bào dân tộc thiểu số có 10.951 người.

Đội ngũ người có uy tín, trưởng thôn chủ yếu là người dân tộc thiểu số, thuộc các thành phần cán bộ, công chức nghỉ hưu, trưởng các hội đoàn thể, trưởng dòng họ, đảng viên, người dân sản xuất, kinh doanh giỏi…

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, trong hai năm qua (2021 - 2022), công tác xây dựng và phát huy vai trò người có uy tín trên địa bàn tỉnh luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành quan tâm, chỉ đạo sâu sát; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với đội ngũ người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Lực lượng người có uy tín phát huy vai trò, trách nhiệm, là cầu nối quan trọng giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền với Nhân dân; tích cực tuyên  truyền, vận động nhằm thay đổi, bài trừ những hủ tục lạc hậu; truyền tải các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên tất cả mọi mặt của đời sống, kinh tế - xã hội đến với đông đảo đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã và đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước trong đầu tư, hỗ trợ các chương trình, chính sách để phát triển kinh tế - xã hội miền núi, xóa đói giảm nghèo bền vững. Các chương trình, dự án đã thực sự đi vào lòng dân và đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận. Bên cạnh sự cố gắng, nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị có một phần đóng góp, sự phối hợp rất chặt chẽ của đội ngũ người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương đội ngũ người có uy tín, trưởng thôn và điển hình tiên tiến tiêu biểu với những thành tích đã đạt được, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh đề nghị trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm triển khai đồng bộ, toàn diện các chương trình, chính sách trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Quan tâm xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Quan tâm lựa chọn, suy tôn những người có tâm huyết, trách nhiệm, uy tín, có khả năng tuyên truyền, vận động quần chúng để làm trưởng thôn, người có uy tín triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; đồng thời làm tốt công tác thực hiện các chế độ, chính sách đối với người có uy tín gắn với việc bồi dường, tập huấn, nhất là việc cung cấp kịp thời những quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với từng địa bàn để triển khai thực hiện.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể theo chức năng, nhiệm vụ cùng phối hợp tuyên truyền, vận động, nâng cao chất lượng đội ngũ người có uy tín; tổ chức triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua ở cơ sở. Các địa phương thực hiện tốt công tác biểu dương, khen thưởng, động viên kịp thời những người có uy tín, trưởng thôn và điển hình tiên tiến tiêu biểu; làm tốt việc vận động người có uy tín tham gia những việc cần bàn, cần thảo luận, cần quyết định ngay từ cơ sở nhằm tạo sự đồng thuận cao trong quá trình triển khai thực hiện. Những người có uy tín, trưởng thôn và điển hình tiên tiến tiêu biểu lan tỏa nhiều hơn nữa, sâu rộng hơn nữa những kết quả, thành tích đã đạt được, tạo thành phong trào sâu rộng trên địa bàn toàn tỉnh, thực hiện tốt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, phát huy sáng tạo, khát vọng xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh bền vững” đóng góp tích cực vào kết quà chung của tỉnh trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với những người uy tín được biểu dương tại Hội nghị

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 29 cá nhân là người uy tín tiêu biểu có thành tích xuất sắc, góp phần củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; 10 cá nhân là người uy tín tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác an ninh trật tự và vận động Nhân dân tham gia Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2021 - 2022./.